به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" شناسايي زمينه هاي استقرار رهبري توزيعي درمدارس ابتدايي شهر مشهد "

 

ارائه دهنده :

خانم فروغ دهقاني پور

رشته تحصيلي : مدیریت آموزشی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/2/20    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر حسينقلي زاده

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر طاهره جاویدی

فلسفه تعليم و تربيت

 

 

 

استاد داور

دكترقرونه

مديريت آموزشي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر آهنچیان

فلسفه تعليم و تربيت