به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي ميزان اهميت و ضرورت مجلات دسترسي آزاد از ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي ايران و شناسايي عوامل موثر و بازدارنده بر استفاده اين منابع"

 

ارائه دهنده :

خانم مريم حيدرپور داغيان

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/3/1    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر نوكاريزي

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر تجعفري

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد داور

دكتر ارسطه پور

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر بهزادي

علم اطلاعات و دانش شناسي