به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" رابطه ي ساختار خانواده با ميانجي گري سبك هاي هويتي و سازگاري اجتماعي با افت تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم "

 

ارائه دهنده :

آقاي حسين پيري

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/3/12    ساعت – 13.00

 

استاد راهنما

دكتر كيميايي

مشاوره

استاد مشاور

دكتر کارشکی

روانشناسي تربيتي

 

 

 

استاد داور

دكتر سلطانی

روانشناسي كودكان استثنايي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر غفاری

   فلسفه تعليم و تربيت