به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي عوامل موثر بر يادگيري سيار در كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد براساس مدل فريم ( FRAME )"

 

ارائه دهنده :

خانم افسانه سروي

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/3/12    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر بهزادي

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد مشاور

دكتر صنعت جو

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتر تجعفری

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر نوکاریزی

علم اطلاعات و دانش شناسی