كليه تسهيلات در نظر گرفته شده در حوزه استعدادهاي درخشان دانشگاه براي سال تحصيلي 98-1397 تجميع شده و به دانشجويان منتخب در اين طرح كه پس از داوري پرونده در سه مرحله گروه، دانشكده و دانشگاه در خوشه هاي 1، 2 و 3 قرار خواهند گرفت، مطابق با مصوبات شهاب اعطا مي گردد. 

لينك اطلاعيه هاي تسهيلات طرح خوشه بندي شهاب

http://vpap.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=491&Itemid=954&lang=fa

 

daneshjoo97