به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" كاربرد مدل پردازش دوگانه در پيش بيني رفتار خوردن و طراحي مداخله شناختي نوين "

 

ارائه دهنده :

آقاي مسعود مقدس زاده بزاز

رشته تحصيلي : روان شناسی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/3/22    ساعت – 17.00

 

استاد راهنما

دكتر صالحي

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر کارشکی

روان شناسی

 

دكتر جان پاركينسون

روان شناسی

استاد داور

دكتربيگدلي

روان شناسی

 

آقاي دكترمحمد حسن عبداللهي

علوم شناختی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر مشهدي

روان شناسی