اطلاعيه و آئين نامه اسكان تابستاني در سال تحصيلي 98-97

 با توجه به تمهيدات انديشيده شده و عليرغم محدوديت هاي موجود، اين مديريت به تمامي دانشجويان واجد الشرايط و غيرواجد الشرايط ( پروژه، كارورزي، پايان نامه و .. ) بر مبناي اطلاعيه پيوست در ايام تابستان خوابگاه واگذار خواهد شد.

بديهي است اجاره بهاي خوابگاه دانشجويان غيرواجدالشرايط با افزايش50٪  نسبت به نرخ مصوب اجاره بهاي خوابگاه دانشجويان واجدالشرايط دريافت خواهد گرديد.

آئین نامه اسکان