به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" موردپژوهي در ملانكوليا: بررسي تحول مفهوم خودشيفتگي در رويكردهاي روان تحليل گري كلاسيك، روابط اوبژه اي و آندروگرين در مسير تخريب و مرگ"

 

ارائه دهنده :

آقاي مجيد حسين آبادي

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/4/7    ساعت – 10.30

 

استاد راهنما

دكتر قنبري

مشاوره

استاد مشاور

دكتر کارشکی

روان شناسی تربیتی

 

دكتر مرتضي مدرس غروي

روانشناسي باليني

استاد داور

دکتر اصغری ابراهیم آباد

روانشناسي

 

دكترعباس مسجدي آراني

روانشناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر آقامحمديان

روانشناسي عمومي