مجله پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت پس از ارزيابي، در فهرست مجلات نمايه شده در Directory of Open Access Journals (DOAJ)  قرار گرفته است.

يادآوري مي شود DOAJ  یكي از پايگاه هاي بين‌المللي جهت نمايه‌سازي مجلات حائز كيفيت بالا و فرآيند داوري (peer review) صحيح  است و امكان دسترسي و جستجوي مقالات نمايه شده را به صورت رايگان فراهم مي كند.

 در اين پايگاه، مجلات با معياري هاي دقيقي ارزيابي مي شوند. در نتيجه امروزه در بسياري از ارزيابي ها در حوزه اعتبارسنجي علمي مجلات، از نمايه DOAJ به عنوان منبع تشخيص مجلات سفيد  و يا معياري براي دسترسي به مجلات معتبر ياد ميشود.

لینک دسترسی به مجله پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت در پایگاه DOAJ