به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نقش ميانجيگري احساس انسجام رواني در رابطه سبك هاي دلبستگي با ناگويي خلقي"

 

ارائه دهنده :

خانم زبيده غريب زاده

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/4/19    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر عبدخدائي

روان شناسی تربیتی

استاد مشاور

دكتر بيگدلي

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتر اصغري ابراهيم آباد

روانشناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر آقامحمديان

روانشناسي عمومي