از طرف مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری آقاي دكتر حسین جعفري ثاني عضو هیئت علمی دانشکده، به عنوان عضو كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي تعیین شدند