به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباط صميمانه ( PAIRS ) و مداخله خودافشايي بر احساس گناه و ترس از صميميت در زوج هاي آشفته "

 

ارائه دهنده :

آقاي حسين اوليائي محمود آبادي

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/5/7    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

آقاي دكتر بيگدلي

روان شناسی

استاد مشاور

آقاي دكتر کیمیایی

مشاوره

 

 

 

استاد داور

خانم دكتر طبيبي

روان شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

آقای دکتر امین یزدی

روان شناسی تربیتی