به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي درمان روابط موضوعي كوتاه مدت بر الگوهاي اجباري به تكرار در نشانگان شخصيت مرزي"

 

ارائه دهنده :

آقاي مهدي قائم پناه

رشته تحصيلي : روان شناسی بالینی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/5/7    ساعت – 11.30

 

استاد راهنما

آقاي دكتر آقامحمديان

روان شناسی

استاد مشاور

آقاي دكتر کارشکی

روان شناسی تربیتی

 

 

 

استاد داور

آقاي دكتر بيگدلي

روان شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

آقای دکتر غنایی

علوم شناختی