به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" مقايسه اثربخشي – آموزش برنامه ريزي عصبي كلامي ( NLP) و حساسيت زدايي از طريق حركات منظم چشم ( ٍEMDR ) بر اضطراب مادران كودكان ناشنوا و كم شنوا "

 

ارائه دهنده :

خانم مرضيه ايزدپناه كاخكلي

رشته تحصيلي : روان شناسی تربیتی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/5/8    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

آقاي دكتر غنايي

علوم اعصاب شناختي

استاد مشاور

خانم دكتر سلطاني

روانشناسي كودكان استثنايي

 

 

 

استاد داور

آقاي دكتر صالحي

   روانشناسي سلامت

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

آقاي دكتر اصغري نكاح

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي