به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر پذيري و تعهد بر پرخاشگري ، رفتارهاي پرخطر و كاركرد خانواده در معتادان تحت درمان"

 

ارائه دهنده :

خانم فهميه شهرزاد نيا

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/5/9    ساعت – 11.30

 

استاد راهنما

آقاي دكتر آقامحمديان

روانشناسي

استاد مشاور

آقاي دكتركارشكي

روانشناسي تربیتی

 

 

 

استاد داور

آقاي دكتر مشهدي

   روانشناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

آقاي دكتراصغري ابراهيم آباد

روانشناسي