به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" شناسايي الگوي ارزيابي دروني كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش آن"

 

ارائه دهنده :

خانم زهرا فرزندي

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/5/21    ساعت – 9.00

 

استاد راهنما

خانم دكتر صنعت جو

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

آقاي دكتر نوكاريزي

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد داور

آقاي دكترفتاحي

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

خانم دكتر ارسطو پور  

علم اطلاعات و دانش شناسي