به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" واكاوي عوامل موفقيت رويت پذيري اطلاعات در اينستاگرام با بهره گيري از تحليل تعامل انسان و اطلاعات "

 

ارائه دهنده :

خانم فاطمه تقي پناهي

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/6/19    ساعت – 9.00

 

استاد راهنما

دكتر نوكاريزي

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر دیانی

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد داور

دكتر فتاحي

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

دکتر محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر تجعفری  

علم اطلاعات و دانش شناسي