به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" باورهاي انگيزشي مطالعه و رابطه ي آن باعملكرد سازماني كاركنان و استفاده ي اعضا از كتابخانه هاي عمومي"

 

ارائه دهنده :

آقاي رضا اكبرنژاد

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/6/19    ساعت – 14.30

 

استاد راهنما

دكتر نوكاريزي

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر دیانی

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد داور

دكتر فتاحي

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

دکتر محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر صنعت جو  

علم اطلاعات و دانش شناسي