به استحضار مي رساند مراسم استقبال از دانشجويان نو ورود مقطع كارشناسي سال 97 در روز سه شنبه دهم مهر ماه 97 از ساعت 9 صبح در تالار مولوي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي با حضور دانشجويان و اعضاي هيات علمي و مسئولين دانشكده برگزار شد

 در اين مراسم رييس محترم دانشكده به دانشجويان نو ورد خير مقدم گفتند،سپس دكتر بهزادي معاون آموزشي و دانشجويي و فرهنگي دانشكده توضيحاتي در خصوص مسايل آموزشي دانشكده دادند.

دكتر علي مشهدي معاون محترم پژوهش و فناوري دانشكده ضمن خوش آمد به دانشجويان در خصوص موارد پژوهشي با دانشجويان سخن گفتند آنگاه مسئولين واحد هاي مختلف آموزشي و دانشجويي به معرفي حوزه كاري خود پرداختند.

در ادامه آقاي حسن زاده كارشناس محترم مديريت تربيت بدني دانشگاه به معرفي فعاليت هاي مديريت تربيت بدني دانشگاه پرداختند و سپس هميار مركز مشاوره دانشجويي و توانمندسازي دانشجويان به معرفي اين مركز پرداخت و در خاتمه دانشجويان نو ورود با مديران گروه هاي آموزشي خود و اساتيد جلسه گفت و گو برگزار نمودند

 شايان ذكر است اين مراسم تا هنگام اذان ظهر ادامه داشت.

 

روابط عمومی دانشکده