به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر بهبود توجه انتخابي ، بازداري ، حافظه كاري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان "

 

ارائه دهنده :

خانم فاطمه ذقني

رشته تحصيلي : روانشناسي شناختی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/16    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتربيگدلي

روانشناسی

استاد مشاور

دكتر مشهدي

روانشناسی

 

 

 

استاد داور

دكتركيميايي

مشاوره

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر عبدخدایی

روانشناسی تربیتی