به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش تاب آوري به روش پنسيلوانيا بركاهش نشخوار خشم و استرس تحصيلي "

 

ارائه دهنده :

خانم افسانه قنبري

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/17    ساعت – 12.30

 

استاد راهنما

دكترآقامحمديان

روانشناسي

استاد مشاور

دكترمعيني زاده

روانشناسي باليني

 

 

 

استاد داور

دكتر طبيبي    

روانشناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتراصغري ابراهيم آباد

روانشناسي