به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" طراحي و ارزشيابي اثربخشي آموزش مبتني بر يادگيري پيچيده بر پرورش شايستگي سواد رسانه اي دانش آموزان"

 

ارائه دهنده :

خانم اعظم حسين زاده

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/18    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر كرمي

مديريت آموزشي

استاد مشاور

دكتر محسن نوغاني

جامعه شناسي

 

دكتر سعيدي رضواني    

برنامه ریزی درسی

استاد داور

دكتر جعفري ثاني

برنامه ریزی درسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمهرام

برنامه ریزی درسی