آقاي دكتر حسين كارشكي بعنوان رئيس هيات داوري گروه علوم انساني در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوي نمونه در دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند