به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" ميزان بكارگيري مديريت دانش مشتريان و رابطه آن با وفاداري آنها به كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم نرگس ملكوتي اصل

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/18    ساعت – 14.00

 

استاد راهنما

دكتركفاشان

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر پريرخ

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد داور

دكتر صنعت جو      

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر نوكاريزي    

علم اطلاعات و دانش شناسي