به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش غني سازي ارتباط بركاركرد خانواده ، تاب آوري و بخشش زنان متاهل"

 

ارائه دهنده :

خانم سعيده سلطاني

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/24    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتراصغري ابراهيم آباد

رواشناسی

استاد مشاور

دكتر دكترعبدخدايي  

رواشناسی تربیتی

 

 

 

استاد داور

دكتر عالی

رواشناسی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر معینی زاده

رواشناسی بالینی

 

بازدید: 29