به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي روند تحول فلسفه تربيت حرفه اي در نظام آموزشي ايران"

 

ارائه دهنده :

آقاي مهدي نادري

رشته تحصيلي : فلسفه تعليم و تربيت

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/26    ساعت – 13.00

 

استاد راهنما

دكترغفاري

فلسفه تعلیم و تربیت

استاد مشاور

دکتر آهنچیان    

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 دکتر علی اصغر اخلاقی

 برنامه ريزي درسي

استاد داور

دكترامين خندقي  

برنامه ريزي درسي

 استاد داور خارجي

 دكترسيد مهدي سجادي

فلسفه تعلیم و تربیت

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترباغگلي

فلسفه تعلیم و تربیت