به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ( ACT) بر تصوير تن ، رضايت جنسي و ترس از صميميت زنان مبتلا به اسكلرودرمي"

 

ارائه دهنده :

خانم موناسرخوش

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/7/28    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتركيميايي  

مشاوره

استاد مشاور

دكتربيگدلي    

روانشناسي

 

 دكتر محمدحسن جوكار

روماتولوژي

استاد داور

دكتر طبيبي

روانشناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمشهدي

روانشناسي