آقای دکتر پیش قدم معاون محترم آموزشی دانشگاه، آقای دکتر ایمان الله بیگدلی (هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی) را به عضویت «كارگروه بين المللي سازي دانشگاه در حوزه آموزش» منصوب نمودند.