توسط جناب آقای دکتر کافی رئیس محترم دانشگاه فردوسی بنا به پيشنهاد رياست محترم دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، طی احکام جداگانه:

آقاي دكتر مقصود امين خندقي به عنوان مدير گروه آموزشي مطالعات برنامه ريزي درسي 

amin

 

 

آقاي دكتر داود قرونه به عنوان مديرگروه آموزشي مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

ghorooneh

 

آقاي دكتر بختيار شعباني وركي به عنوان مدير گروه آموزشي مباني تعليم و تربيت

shabani

 

آقاي دكتر سيدعلي كيميايي به عنوان مديرگروه آموزشي روانشناسي مشاوره و تربيتي

kim1

 

و آقاي دكتر مجتبي كفاشان كاخكي به عنوان مديرگروه آموزشي علم اطلاعات و دانش شناسي

kafashan

 

به مدت دو سال منصوب شدند