فراخوان پذيرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع ارشد سال تحصيلي 99-1398

 

فرم گواهی رتبه معدل

آئین نامه پذیرش

شرایط پذیرش

فرایند اجرایی