با توجه به تفکیک گروه های آموزشی و ایجاد گروه های جدید، کارشناسان گروه ها به شرح زیر توسط رئیس دانشکده جناب آقای دکتر کارشکی، منصوب شدند:

 

سركار خانم مرضيه پورسروقد به سمت كارشناس گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

جناب آقاي علي نقدي به سمت كارشناس گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

جناب آقاي عليرضا مهاجر به سمت كارشناس گروه مطالعات برنامه ريزي درسي و گروه مباني تعليم و تربيت