به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نسبت سياست و تربيت در انديشه امام خميني (ره): سازواري قدرت و هدايت در تربيت اسلامي"

 

ارائه دهنده :

آقاي مجتبي همتي فر

رشته تحصيلي : فلسفه تعليم وتربيت

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/8/24    ساعت – 9.00

 

استاد راهنما

دكتر بختيار شعباني وركي  

فلسفه تعليم و تربيت

استاد مشاور

دكتر جميله علم الهدي    

فلسفه تعليم و تربيت

 

دكتر شريف لك زايي

فلسفه سياسي

استاد داور

دكتر محمدرضا آهنچيان

فلسفه تعليم و تربيت

دكتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

فلسفه تعليم و تربيت

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر طاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي

فلسفه تعليم و تربيت