جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان گروه اموزشی مطالعات برنامه درسی و حضور اعضاء محترم هيات علمي گروه در خصوص مسائل آموزشي و پژوهشي و فرهنگي در روز چهارشنبه 30 آبان 97 از ساعت 12 در محل سالن شوراي شماره يك دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار شد

در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر مقصود امین خندقی مدیر محترم گروه آموزشی فوق الذکر به بیان تاریخچه برنامه درسی پرداخت و سپس اعضاء محترم هیات علمی گروه  به بیان ضرورت برنامه درسی در دانشگاه ها و خصوصا در دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند و در خاتمه اعضای محترم گروه آموزشی به سوآلات حاضران در جلسه پاسخ دادند.

شایان ذکر است این جلسه با همکاری گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد برپا شد.

asd