مقاله دکتر ایمان الله بیگدلی و خانم سحر محبت بهار که در مجله Dementia در سال 2018 به چاپ رسیده است

 Stigma phenomenon to dementia in Iranian population: A phenomenological study

https://doi.org/10.1177/1471301218774081