مقاله آقای دکتر مقصود امین خندقی و آقای دکتر محمود سعیدی رضوانی و آقای دکتر مرتضی کرمی در مجله  Acta Medica Mediterranea, 2018(Q4)

در سال 2018 به چاپ رسیده است

THE NATURE OF IDEOLOGY AND EXPLANATION OF ITS IMPLICATIONS FOR CURRICULUM

https://doi.org/10.19193/0393-6384_2018_2s_87