مقاله دکتر کیمیایی و دکتر امین یزدی در مجله Psychiatry Research 2019(Q2) که در سال 2019 به چاپ رسیده است

Attachment style and history of childhood abuse in suicide attempters