مقاله آقای دکتر کیمیایی و دکتر امین یزدی در مجله Psychiatry Research 2019(Q2) که در سال 2019 به چاپ رسیده است.

Attachment style and history of childhood abuse in suicide attempters

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.006