مقاله آقای دکتر مشهدی و خانم دکتر سپهری در مجله International Journal of Cognitive Therapy  که در سال 2019  به چاپ رسیده است.

The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms

https://doi.org/10.1007/s41811-018-0037-6