مقاله دکتر مشهدی و دکتر سپهری در مجله International Journal of Cognitive Therapy 2019  که در سال 2019  به چاپ رسیده است.

The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms

https://doi.org/10.1007/s41811-018-0037-6