مقاله دکتر مشهدی و دکتر سپهری در مجله International Journal of Cognitive Therapy 2018  که در سال 2018  به چاپ رسیده است.

The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms