مقاله دکتر بهزادی و صنعت جو در مجله Journal of Information Science 2018(Q2)  که در سال 2018 به چاپ رسیده است.

Attributional style of emotions and its relationship with users’ search behaviour