مقاله دکتر حسین کارشکی در مجله Nurse Education Today 2018  که در سال 2018  به چاپ رسیده است

Mutual benefits in academic-service partnership: An integrative review