مقاله دکتر حسین کارشکی در مجله Nurse Education Today 2018  که در سال 2018  به چاپ رسیده است

Mutual benefits in academic-service partnership: An integrative review

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.019