مقاله دکتر مشهدی در مجله Child Language Teaching and Therapy 2018 که در سال 2018  به چاپ رسیده است.

Cognitive and language intervention in primary language impairment: Studying the effectiveness of working memory training and direct language intervention on expansion of grammar and working memory capacities

https://doi.org/10.1177/0265659018793696