نشست علمی"مرزهاي در هم تنيده دانش" با حضور دکتر جواد صالحی فدردی  دوشنبه 26 آذر سالن شوراي 1 ساعت 12-14 برگزار شد.

 

IMG 3492

IMG 3472

IMG 3498