به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي درمان مبتني برتعهد و پذيرش (اكت) بر روان رنجورخويي وسرمايه هاي روان شناختي مادران داراي فرزندان سندرم داون"

 

ارائه دهنده :

خانم مريم مشتاقي

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/10/4    ساعت – 11.30

 

استاد راهنما

دكترمحمدجواداصغري ابراهيم آباد

روان شناسی

استاد مشاور

دكترحميدرضا آقامحمديان

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكترعلي غنايي چمن آباد

علوم اعصاب شناختی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر علي مشهدي

روان شناسی