با عنايت به نزديك شدن به زمان ارزشيابي دانشجويان از كيفيت عملكرد تدريس اعضاي هيأت علمي و  مدرسان دانشگاه (از چهارشنبه 97/10/05  تا پايان 97/10/17) ضرورت مشاركت حداكثري دانشجويان در اين فرايند لازم است.