به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نيمرخ عصب روانشناختي اختلال افسردگي ناشي ازضربه عشق : مقايسه اثربخشي مداخله ي نوروفيدبك وتوان بخشي كنش هاي اجرايي وتركيب اين دوبرشاخص هاي بهبود"

 

ارائه دهنده :

خانم سمانه ناطقيان

رشته تحصيلي : روان شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/10/18    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكترزهره سپهري شاملو

روان شناسی

استاد مشاور

دكترجوادصالحي فدردي

روان شناسی

 

دكتر علي مشهدي

روان شناسی

استاد داور

دكترايمان الله بيگدلي

روان شناسی

دكتر محمد علي نظري

علوم اعصاب شناختی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترعلي غنايي چمن آباد

علوم اعصاب شناختی