برنامه امتحانی نیم سال اول سال تحصیلی 98-97  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

روز اول امتحانات چهارشنبه19/10/94

 

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

زبان خارجه عمومی

خانم شایسته

74

19/10/97– چهارشنبه – 8صبح

آمفی تئاتر

زبان خارجه عمومی

خانم جاجرمی

74

19/10/97– چهارشنبه – 8صبح

133-134

زبان خارجه عمومی

خانم وحید نیا

46

19/10/97– چهارشنبه – 8صبح

135-137

روانشناسی فیزیولوژیک

آقای غیور

48

19/10/97– چهارشنبه - 10صبح

137-135

روانشناسی فیزیولوژیک

دکتر سلطانی اصل

32

19/10/97– چهارشنبه - 10صبح

133

توانبخشی افراد با نیاز های خاص

دکترشالیان

107

19/10/97– چهارشنبه - 10صبح

آمفی تئاتر

مواد وخدمات کتابخانه برای کودکان ..

خانم دکترصنعت جو

28

19/10/97– چهارشنبه - 10صبح

134

روانشناسی تجربی

دکترطالبیان شریف

110

19/10/97– چهارشنبه -   12

آمفی تئاتر

راهنمائی شغلی و تحصیلی

آقای دری

36

19/10/97– چهارشنبه -   12

134

آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی1

دکتر قاسمی پور

38

19/10/97– چهارشنبه -   12

219

تفسیر موضوعی قرآن

خانم حسینی

97

19/10/97– چهارشنبه -   14

آمفی تئاتر

تفسیر موضوعی قرآن

خانم نیکی

48

19/10/97– چهارشنبه -   14

137-135

روانشناسی سلامت

خانم دکتر سلطانی

45

19/10/97– چهارشنبه -   14

219

روانشناسی سلامت

خانم دکتر بردبار

44

19/10/97– چهارشنبه -   14

134

تاریخ امامت

خانم فرخنده زاده

96

19/10/97– چهارشنبه -   16

آمفی تئاتر

نام درس (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

آسیب شناسی روانی

دکتر فاطمی

17

19/10/97 – چهارشنبه – 10صبح

222

مشاوره ازدواج

دکتر کیمیایی

13

19/10/97 – چهارشنبه – 10 صبح

223

توسعه و مدیریت

دکتر قرونه

8

19/10/97 – چهارشنبه – 10 صبح

224

طراحی آموزشی

دکتر کرمی

7

19/10/97 – چهارشنبه – 12

222

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

دکتر کرمی

7

19/10/97 – چهارشنبه – 14

223

نام درس (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

سازمانهای دانایی محور

خانم دکتر حسینقلی زاده

 

19/10/97 –چهارشنبه - 14

238

 

 

روز دوم امتحانات پنجشنبه 20/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مهارتهای زندگی دانشجویی

خانم غفوریان

38

20/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

133

مهارتهای زندگی دانشجویی

خانم رفاعی

41

20/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

219

پایگاه داده ها

دکتر ارسطو پور

28

20/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

136

نمایه های تخصصی الکترونیکی

دکتر صنعت جو

33

20/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

134

مبانی اخلاق حرفه ای

دکتر کفاشان

24

20/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

137

روانشناسی اجتماعی کاربردی

دکتر مسعودی

43

20/10/97 – پنجشنبه – 10صبح

219

روانشناسی اجتماعی کاربردی

خانم غفوریان

37

20/10/97 – پنجشنبه – 10 صبح

133

روانشناسی کار و مدیریت

آقای اعظمی طبسی

88

20/10/97 – پنجشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

تفاوتهای فردی کودکان

خانم دکتر بردبار

46

20/10/97 – پنجشنبه – 10 صبح

137-135

آزمون های روان شناختی   1

خانم دکتر عالی

129

20/10/97 – پنجشنبه – 12

آمفی تئاتر

مبانی واصول مدیریت آموزشی

آقای امیری

44

20/10/97 – پنجشنبه – 12

219

مبانی واصول مدیریت آموزشی

آقای نظرزاده

40

20/10/97 – پنجشنبه – 12

133

اصول مدیریت آموزشی

خانم فاضل

19

20/10/97 – پنجشنبه – 12

134

روانشناسی عمومی

خانم دکترسلطانی

32

20/10/97 – پنجشنبه – 14

133

روانشناسی عمومی

خانم دکتربردبار

49

20/10/97 – پنجشنبه – 14

آمفی تئاتر

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روشهای آماری پیشرفته

 

دکتر رسول زاده

16

20/10/97 – پنجشنبه – 10صبح

222

ریاضیات پایه

خانم جلائیان

11

20/10/97 – پنجشنبه – 10صبح

223

طراحی برنامه درسی

دکتر جعفری ثانی

12

20/10/97 – پنجشنبه – 10صبح

224

هدایت و مشورت در اسلام

دکتر غفاری

21

20/10/97 – پنجشنبه – 12

222

روشهای آزمایشگاهی   در روانشناسی

دکتر صالحی

13

20/10/97 – پنجشنبه – 12

223

آمار استنباطی در پژوهش تربیتی

دکتر مهرام

9

20/10/97 – پنجشنبه – 14

222

روشهای پژوهش

دکتر کرمی

19

20/10/97 – پنجشنبه – 14

223

آموزش فرزند پروری

دکتر امین یزدی

13

20/10/97 – پنجشنبه – 14

224

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی هوش و تفکر

دکتر امین یزدی

7

20/10/97 – پنجشنبه   – 12

238

 

 

روز سوم امتحانات شنبه 22/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آمار توصیفی

خانم ظریف

48

22/10/97 – شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

آمار توصیفی

خانم صادقی

47

22/10/97 – شنبه – 8 صبح

137-135

کارگاه رایانه

دکتر قائمی طلب

47

22/10/97 – شنبه – 8 صبح

219-236

مبانی شبکه و سخت افزار

دکتر چم پور

37

22/10/97 – شنبه – 8 صبح

136

جامعه شناسی آموزش و پرورش

دکتر نوغانی

79

22/10/97 – شنبه – 8 صبح

134-133

روش تحقیق(کمی و کیفی )

خانم ظریف

42

22/10/97 – شنبه – 10 صبح

219

روش تحقیق(کمی و کیفی )

خانم صادقی

45

22/10/97 – شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

آسیب شناسی روانی 1

دکتر صالح پور

135

22/10/97 – شنبه – 12

آمفی تئاتر

آموزه های تربیتی آیات قران

دکتر غفاری

84

22/10/97 – شنبه – 14

آمفی تئاتر

مدیریت اسلامی

دکتر کوشا زاده

40

22/10/97 – شنبه – 14

219

اختلالات گویایی

خانم دکتر سلطانی

37

22/10/97 – شنبه – 14

134

انقلاب اسلامی ایران

خانم حسینی

50

22/10/97 – شنبه – 14

137-135

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

خانم حسینی

99

22/10/97 – شنبه – 16

آمفی تئاتر

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر نوکاریزی

15

22/10/97 – شنبه –10 صبح

222

ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعات

دکتر صنعت جو

7

22/10/97 – شنبه – 10 صبح

223

علم النفس از دیدگاه ..

دکتر خادم زاده

17

22/10/97 – شنبه – 10 صبح

224

برنامه ریزی درسی در آموزش ...

دکتر حیدر زادگان

7

22/10/97 – شنبه – 10 صبح

226

روشهای آماری در روانشناسی 1

دکتر کارشکی

17

22/10/97 – شنبه – 10 صبح

238

پیسکوفیزیولوژی

دکتر صارمی

14

22/10/97 – شنبه – 12

222

پژوهشهای آمیخته

دکتر کرمانی

8

22/10/97 – شنبه –   12

223

آمار

دکتر عباسی

6

22/10/97 – شنبه - 14

222

روانشناسی سازمانی و صنعتی

دکتر کارشکی

8

22/10/97 – شنبه - 14

223

نام درس   (مقطع کتری)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

پژوهش کیفی در برنامه درسی

بختیار شعبانی ورکی

5

22/10/97 –     شنبه – 8 صبح

238

نظریه های روان سنجی و کاربرد ...

دکتر رسول زاده

5

22/10/97 –     شنبه – 10 صبح

240

 

 

روز چهارم امتحانات یکشنبه 23/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی تربیتی

خانم دکتر سلطانی

46

23/10/97 – یکشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

روانشناسی تربیتی

خانم دکتر بردبار

45

23/10/97 – یکشنبه – 8 صبح

137-135

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

دکتر معینی زاده

86

23/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

سازماندهی مواد 2

دکتربهزادی

32

23/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

کارگاه

مقدمات پردازش زبان طبیعی

دکتر ارسطو پور

34

23/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

133

آشنایی با علم سنجی

دکتر نوکاریزی

22

23/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

134

علوم اعصاب شناختی

دکتر حسینی

41

23/10/97 – یکشنبه – 12

133

علوم اعصاب شناختی

دکتر صارمی

43

23/10/97 – یکشنبه – 12

219

روانشناسی شخصیت

خانم دکتر بردبار

36

23/10/97 – یکشنبه – 12

134

آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی

دکتر کفاشان

81

23/10/97 – یکشنبه – 14

آمفی تئاتر

مقدمات روشهای تحقیق کمی و کیفی

دکتر حسینقلی زاده

38

23/10/97 – یکشنبه – 14

133

مقدمات روشهای تحقیق کمی و کیفی

خانم مفدم

38

23/10/97 – یکشنبه – 14

134

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

دکتر مهدیان

44

23/10/97 – یکشنبه – 14

219

اصول بهداشت و کمکهای اولیه

خانم دکتر سنائی

33

23/10/97 – یکشنبه – 14

136

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

برنامه ریزی استراتژیک

دکتر سعیدی

12

23/10/97 – یکشنبه – 8 صبح

222

روانشناسی احساس و ادراک

دکتر غیور

13

23/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

222

سمینار مسائل خانواده و ازدواج

دکتر اصغری

14

23/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

223

مبانی علوم اعصاب

دکتر غنایی

15

23/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

224

آزمون های سنجش و ارزشیابی..

دکتر کارشکی

13

23/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

226

مدیریت دانایی در سازمانهای آموزشی

خانم دکتر حسینقلی زاده

11

23/10/97 – یکشنبه – 14

222

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان ..

دکتر آقامحمدیان

8

23/10/97 –     یکشنبه – 10 صبح

238

روشهای آموزش

دکتر کارشکی

7

23/10/97 –     یکشنبه – 10 صبح

240

طبقه بندی و توسعه علوم

دکتر فتاحی

 

23/10/97 –     یکشنبه – 10 صبح

 

 

 

روز پنجم امتحانات دوشنبه 24/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

فارسي عمومي

آقای   حسینی

37

24/10/97 – دوشنبه – 8 صبح

136

فارسي عمومي

فخانم حسین زاوه

34

24/10/97 – دوشنبه – 8 صبح

236

فارسي عمومي

آقای مهراد فرد

52

24/10/97 – دوشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

فارسي عمومي

خانم حسین زاده

40

24/10/97 – دوشنبه – 8 صبح

133

فارسي عمومي

آقای ییلاقی

39

24/10/97 – دوشنبه – 8 صبح

134

مسائل نوجوانان وجوانان

حسین باقری

44

24/10/97 – دوشنبه – 8 صبح

219

آمار استنباطی

دکتر مهدیان

41

24/10/97 – دوشنبه –10صبح

236

آمار استنباطی

خانم مقدم

43

24/10/97 – دوشنبه –10صبح

219

متون تخصصی

خانم دکتر جاویدی

76

24/10/97 – دوشنبه -10 صبح

آمفی تئاتر

اختلالات یادگیری

دکتر اصغری نکاح

39

24/10/97 – دوشنبه – 10 صبح

133

روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

دکتر کدخدا

136

24/10/97 – دوشنبه – 12

آمفی تئاتر

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

خانم فرخنده زاده

42

24/10/97 – دوشنبه – 16

آمفی تئاتر

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

روش تحقیق

دکتر نوکاریزی

15

24/10/97 – دوشنبه – 10 صبح

222

نظریه های رواندرمانی

دکتر قنبری

17

24/10/97 – دوشنبه – 10 صبح

223

مبانی نظری و کاربرد آزمونها ..

دکتر مهرام

9

24/10/97 – دوشنبه – 10 صبح

224

نظریه های پیشرفته مشاوره و ..

دکتر اصغری

22

24/10/97 – دوشنبه – 12

222

روش تحقیق در علوم شناختی

دکتر عبد خدایی

13

24/10/97 – دوشنبه – 12

223

روش تحقیق

دکتر مهرام

6

24/10/97 – دوشنبه – 12

224

سمینار در پژوهش های تربیتی

دکتر شعبانی

6

24/10/97 – دوشنبه – 12

226

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

سیاست گذاری در نظام های آموزشی

دکتر نیستانی

6

24/10/97 –     دوشنبه –8 صبح

238

 

 

روز ششم امتحانات سه شنبه 25/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

طراحی کتابخانه دیجیتال

دکتر نوکاریزی

30

25/10/97 – سه شنبه – 8 صبح

133

فلسفه علم روان شناسی

آقای صبوری

78

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

133-134

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

خانم گودرزی

54

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

137-135

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

آقای حاجی پور

81

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

مبانی آرشیو

دکتر کفاشان

30

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

136

روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

خانم دکتر سلطانی

45

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

244-243

روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

دکتر اصغری نکاح

44

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

242-241

آموزش هنر

آقای حلیمی

35

25/10/97 – سه شنبه – 12

133

خدمات فرانهادی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

دکتر قائمی طلب

34

25/10/97 – سه شنبه – 14

134

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

خانواده درمانی

دکتر فاطمی

21

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

222

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

مجید فولادیان

12

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

223

مبانی علوم شناختی

خانم دکتر اکبری

16

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

224

سمینار

دکتر حسینقلی زاده

8

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

238

تکنولوژی آموزشی نوین

دکتر کرمی

12

25/10/97 – سه شنبه – 10 صبح

226

روانشناسی رشد پیشرفته

خانم دکتر طبیبی

18

25/10/97 – سه شنبه – 12

222

رهبری مدرسه خودگردان

دکتر قرونه

8

25/10/97 – سه شنبه – 14

222

آمار استباطی

دکتر مهرام

22

25/10/97 – سه شنبه –   14

223

مبانی فلسفه و قلمرو روانشناسی تربیتی

دکتر غفاری

15

25/10/97 – سه شنبه – 14

224

فنون تربیت دینی و اخلاقی

دکتر باغگلی

12

25/10/97 – سه شنبه – 14

226

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

روز هفتم امتحانات چهارشنبه 26/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

خانم شایسته

40

26/10/97 – چهار شنبه – 8 صبح

219

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

آقای مزاری

50

26/10/97 – چهار شنبه – 8 صبح

137-135

اخلاق خانواده

خانم رحیم پور

130

26/10/97 – چهار شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

روشهای تغییر رفتار

خانم دکتر بردبار

36

26/10/97 – چهار شنبه – 10 صبح

133

برنامه ریزی ضمن خدمت

دکتر کرمی

41

26/10/97 – چهار شنبه – 10 صبح

134

سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

آقای نظر زاده

43

26/10/97 – چهار شنبه – 10 صبح

219

سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

آقای امیری

52

26/10/97 – چهار شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

روانشناسی اجتماعی

خانم کاظمی

49

26/10/97 – چهار شنبه – 10 صبح

137-135

روانشناسی تربیتی

خانم مشیریان

84

26/10/97 – چهار شنبه – 12

آمفی تئاتر

روانشناسی تربیتی

خانم حافظ

51

26/10/97 – چهار شنبه – 12

137-135

منطق

آقای جهان

40

26/10/97 – چهار شنبه – 12

219

منطق

آقای حسین پور

33

26/10/97 – چهار شنبه – 12

136

طراحی آموزشی

دکتر حیدر زادگان

38

26/10/97 – چهار شنبه – 12

134

طراحی آموزشی

دکتر کرمی

34

26/10/97 – چهار شنبه – 12

133

قصه گویی و نمایش خلاق

آقای وطن پور

35

26/10/97 – چهار شنبه – 14

136

دانش خانواده و جمعیت

خانم ترابی

50

26/10/97 – چهار شنبه – 14

133-134

دانش خانواده و جمعیت

خانم گندم آبادی

100

26/10/97 – چهار شنبه – 14

آمفی تئاتر

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

روشهای پیشرفته ندریس

دکتر جعفری

7

26/10/97 – چهار شنبه –8 صبح

 

222

مدیریت منابع انسانی

دکتر بذرافشان

7

26/10/97 – چهار شنبه –8 صبح

 

223

آمارچند متغیری در پژوهش تربیتی

 

دکتر کارشکی

6

26/10/97 – چهار شنبه –8 صبح

 

224

استفاده ‌از روشهای‌ آماری‌ و پژوهشی‌ پیشرفته ‌در ...

دکتر عبدخدایی

17

26/10/97 – چهار شنبه –10 صبح

 

222

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

زبان تخصصی 1

دکتر شعبانی

5

26/10/97 – چهارشنبه -12

238

 

 

روز هشتم امتحانات پنجشنبه 27/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

تولید محتوای الکترونیکی

دکتر حیدر زادگان

74

27/10/97 – پنجشنبه – 8صبح

آمفی تئاتر

روان شناسی تحولی 2

دکترآقامحمدیان

48

27/10/97 – پنجشنبه – 10صبح

آمفی تئاتر

روان شناسی تحولی 2

خانم دکتر طبیبی

38

27/10/97 – پنجشنبه – 10صبح

219

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

دکتر کفاشان

27

27/10/97 – پنجشنبه – 10صبح

133

آمار مقدماتی علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر تجعفری

32

27/10/97 – پنجشنبه – 10صبح

134

روانشناسی تبلیغات و رسانه

آقای صالحی

70

27/10/97 – پنجشنبه – 12

133-134

اصول روانشناسی بالینی

خانم دکتر عالی

90

27/10/97 – پنجشنبه – 12

آمفی تئاتر

اصول روانشناسی بالینی

دکتر صالحی

47

27/10/97 – پنجشنبه – 12

137-135

کار و آشنایی با طبیعت و زندگی اجتماعی

آقای وطن پور

37

27/10/97 – پنجشنبه – 14

133

مرجع شناسی اسلامی

خانم ارسطو پور

35

27/10/97 – پنجشنبه – 14

134

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

دکتر تجعفری

15

27/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

 

222

معماری پایگاه های اطلاعاتی

دکتر نوکاریزی

7

27/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

223

زبان تخصصی 2

دکتر جاویدی

11

27/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

224

روشها و فنون تدریس

دکتر اصغری نکاح

12

27/10/97 – پنجشنبه – 8 صبح

226

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

دکتر درایتی

16

27/10/97 – پنجشنبه – 10 صبح

 

222

روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر عبدخدایی

20

27/10/97 – پنجشنبه – 12

222

نظریه های تحولی

دکتر امین یزدی

17

27/10/97 – پنجشنبه – 12

223

نظریه های برنامه درسی

دکتر امین خندقی

13

27/10/97 – پنجشنبه – 14

224

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

مبانی اجتماعی و اقتصادی مدیریت آموزشی

دکتر عباس پور

6

27/10/97 – پنجشنبه-8 صبح

238

بردازش زبان طبیعی

دکتر کاهانی

 

27/10/97 – پنجشنبه-8 صبح

 

 

 

روز نهم امتحانات شنبه 29/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

فیزیولوژی اعصاب و غدد

خانم اکبری

42

29/10/97 – شنبه – 8 صبح

219

فیزیولوژی اعصاب و غدد

دکتر غنایی

41

29/10/97 – شنبه – 8 صبح

134

اندیشه اسلامی-1( مبدا و معاد)

خانم دکترفخار

130

29/10/97 – شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

مقدمه ای بر علم اطلاعات و ...

دکتر فتاحی

46

29/10/97 – شنبه – 8 صبح

137-135

متون زبان خارجه در برنامه آموزشی و درسی

خانم دکتر جاویدی

34

29/10/97 – شنبه – 8 صبح

133

بازی و حرکت درمانی

دکتر کدخدا

35

29/10/97 – شنبه – 8 صبح

136

آموزش و پرورش پیش دبستانی و متوسطه در ایران

خانم متاجی

47

29/10/97 – شنبه – 10 صبح

137-135

آموزش و پرورش پیش دبستانی و متوسطه در ایران

آقای نظر زاده

42

29/10/97 – شنبه – 10 صبح

219

اندیشه اسلامی2-( نبوت و امامت)

خانم شریعتی

150

29/10/97 – شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

مبانی راهنمایی و مشاوره

آقای تقوی

127

29/10/97 – شنبه – 12

آمفی تئاتر

آراء تربیتی اندیشمندان مسلمان

خانم موحدی

48

29/10/97 – شنبه – 12

137-135

آراء تربیتی اندیشمندان مسلمان

آقای شرفی

44

29/10/97 – شنبه – 12

219

اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

خانم محمد زاده

41

29/10/97 – شنبه – 12

133

اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

آقای حافظیان

39

29/10/97 – شنبه – 12

134

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

ارزشیابی آموزشی

دکتر کرمی

20

29/10/97 – شنبه – 8 صبح

222

روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

دکتر حسینی

21

29/10/97 – شنبه –10صبح

223

روانشناسی کودکان استثنایی

دکتر سلطانی

15

29/10/97 –شنبه – 12

222

مباحث شناختی آسیب شناسی روانی

دکتر بیگدلی

13

29/10/97 –شنبه – 12

223

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

روانشناسی یادگیری و تفکر و زبان

دکتر بیگدلی

8

29/10/97 – شنبه –10 صبح

238

 

 

روز دهم امتحانات یکشنبه 30/10/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

سازماندهی رایانه ای منابع

دکتر بهزادی

31

30/10/97 – یکشنبه – 8 صبح

کارگاه

روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و.

دکتر صنعت جو

28

30/10/97 – یکشنبه – 8 صبح

133

مشاوره تحصیلی و شغلی

آقای باقری

44

30/10/97 – یکشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

مشاوره تحصیلی و شغلی

آقای دری

42

30/10/97 – یکشنبه – 8 صبح

219

فلسفه اسلامی

آقای عنبر سوز

36

30/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

134

فلسفه اسلامی

آقای پارسا

43

30/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

219

فنون مشاوره و روان درمانی

خانم فخری

32

30/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

136

فنون مشاوره و روان درمانی

خانم مهدویان فر

53

30/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

فنون مشاوره و روان درمانی

خانم رفائی

21

30/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

137

مشاوره کودک

دکتر کیمیایی

37

30/10/97 – یکشنبه – 10 صبح

133

مدیریت نشریات ادواری

دکتر تجعفری

30

30/10/97 – یکشنبه – 14

133

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

اختلالات یادگیری

دکتر اصغری نکاح

15

30/10/97 – یکشنبه – 8صبح

222

روانشناسی رشد پیشرفته

دکتر طبیبی

21

30/10/97 – یکشنبه – 10صبح

222

آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی

دکتر صالحی

12

30/10/97 – یکشنبه – 10صبح

223

روانشناسی شناختی 1

دکتر صارمی

16

30/10/97 – یکشنبه – 10صبح

224

فلسفه علم و روش شناسی

دکتر شعبانی

9

30/10/97 – یکشنبه – 10صبح

226

مطالعات تطبیقی آموزش و توسعه منابع.

دکتر آهنچیان

8

30/10/97 – یکشنبه – 10صبح

238

مشاوره تحصیلی و آموزشگاهی

دکتر کیمیایی

12

30/10/97 – یکشنبه – 12

222

تغییر و نواوری آموزشی

دکتر قرونه

16

30/10/97 – یکشنبه – 14

222

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

نظریه های برنامه درسی

دکتر امین خندقی

5

30/10/97 – یکشنبه –12

238

 

 

روز یازدهم امتحانات دوشنبه 1/11/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

مباحث اساسی در روانشناسی 1

دکتر اصغری

86

1/11/97 – دوشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

روش تدریس ریاضی

آقای جوامع

34

1/11/97 – دوشنبه – 10 صبح

219

آموزه های روان شناختی در قران و حدیث

آقای آزادی

89

1/11/97 – دوشنبه – 12

آمفی تئاتر

آموزه های روان شناختی در قران و حدیث

خانم ضیایی

38

1/11/97 – دوشنبه – 12

133

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد اسلام

دکتر باغگلی

45

1/11/97 – دوشنبه – 12

219

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد اسلام

خانم موحدی

36

1/11/97 – دوشنبه – 12

134

زبان برنامه نویسی 2

دکتر چم پور

18

1/11/97 – دوشنبه – 14

135

ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها

دکتر بهزادی

47

1/11/97 – دوشنبه – 14

آمفی تئاتر

آموزش و پرورش تطبیقی

آقای امراهی

39

1/11/97 – دوشنبه – 14

133

آموزش و پرورش تطبیقی

خانم محمد زاده

34

1/11/97 – دوشنبه – 14

134

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

اصول روشهای ارزشیابی در برنامه درسی

دکتر امین خندقی

8

1/11/97 – دوشنبه – 8 صبح

222

نظریه های شخصیت

دکتر عالی

17

1/11/97 – دوشنبه – 10صبح

222

نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی

دکتر سعیدی

14

1/11/97 – دوشنبه – 10صبح

223

رویکرد شناختی به آموزش کودکانوو ویژه

دکتر مشهدی

13

1/11/97 – دوشنبه – 12

222

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

روز دوازدهم امتحانات سه شنبه 2/11/97

 

نام درس   (مقطع کارشناسی)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

مبانی جامعه شناسی

دکتر کرمانی

86

2/11/97– سه شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

تاریخ علم

دکتر بهزادی

24

2/11/97– سه شنبه – 8 صبح

133

تهیه مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی

دکتر فاضلی

36

2/11/97– سه شنبه – 8 صبح

134

متون روانشناسی به انگلیسی 2

دکتر معینی زاده

89

2/11/97– سه شنبه – 10صبح

آمفی تئاتر

مدیریت مجموعه سازی

دکتر قائمی طلب

46

2/11/97– سه شنبه – 10صبح

219

طراحی   و مدیریت وبگاه ..

دکتر تجعفری

35

2/11/97– سه شنبه – 10صبح

236

تکنولوژی آموزشی

احمدرضا فاضلی

47

2/11/97– سه شنبه – 10صبح

133-134

تکنولوژی آموزشی

آقای وطن پور

52

2/11/97– سه شنبه – 10صبح

137-135

ادبیات کودکان

آقای وطن پور

37

2/11/97– سه شنبه – 10صبح

136

روانشناسی ورزش

آقای محمدی نژاد

62

2/11/97– سه شنبه – 12

136-137

روانشناسی سلامت

خانم سمیعی فرد

71

2/11/97– سه شنبه – 12

133-134

روانشناسی سلامت

خانم گودرزی

47

2/11/97– سه شنبه – 12

219

مهارتهای زندگی دانشجویی

خانم میرزایی

77

2/11/97– سه شنبه – 12

آمفی تئاتر

ساختمان داده ها

دکتر چم پور

29

2/11/97– سه شنبه – 14

133

تدوین و نگارش متون و گزارش علمی

دکتر ارسطو پور

86

2/11/97– سه شنبه – 14

آمفی تئاتر

نام درس   (مقطع ارشد)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

روشهای باز نمایی اطلاعات

دکتر صنعت جو

15

2/11/97 – سه شنبه –8 صبح

 

222

داده کاوی

دکتر بهکمال

7

2/11/97 – سه شنبه –8 صبح

 

223

اختلالات یادگیری

خانم دکتر سلطانی

11

2/11/97 – سه شنبه –8 صبح

 

224

اصول زبان شناسی شناختی

دکتر ایزانلو

16

2/11/97 – سه شنبه –10 صبح

 

222

نظریه های رواندرمانی

دکتر فاطمی

13

2/11/97 – سه شنبه –12

 

223

سمینار

دکتر آهنچیان

7

2/11/97 – سه شنبه –12

 

224

نام درس   (مقطع دکتری)

استاد

 

تاريخ   ----   روز   ----- ساعت

مكان

رفتارهای اطلاع یابی

دکتر داورپناه

 

2/11/97 – سه شنبه –10 صبح