به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تحليل محتواي خويشتن داري جنسي (حجاب ،حيا،عفاف )دركتاب هاي درس ابتدايي ومتوسطه اول"

 

ارائه دهنده :

خانم اعظم فاتحي

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/11/6    ساعت – 7.30

 

استاد راهنما

دكترمحمودسعيدي رضواني

برنامه ريزي درسي

استاد مشاور

دكترسيدجوادقنديلي

برنامه ريزي درسي

 

 

 

استاد داور

دكتر سيدمحسن اصغري نكاح    

برنامه ريزي درسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر بهروز مهرام     

برنامه ريزي درسي