کارگاه آموزشی بازی درمانی و تربیت بازی درمانگر

11 و 12 بهن ماه 97

 

Bazi

 

_______________________________________________________________________

سمینار آموزشی سبکهای دلبستگی در روابط پیش از ازدواج

7 اسفندماه 97

 

del

__________________________________________

 

 

کارگاه آموزشی حضور پویا در لحظه (mindfulness)

16 و 17 اسفند ماه 97

 

 

medi

 

________________________________________________

 

بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری

18 و 19 بهمن ماه 97