به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي درمان فردي فراتشخيص يكپارچه بارلوبر تمايزيافتگي خودودشواري تنظيم هيجان درمراجعان بانشانگان اضطراب"

 

ارائه دهنده :

آقای محمد فدايي

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/11/11    ساعت – 9.00

 

استاد راهنما

دكتربهرامعلي قنبري هاشم آبادي

روان شناسي

استاد مشاور

دكترسيدعلی کیمیایی

مشاوره

 

 

 

استاد داور

دكترجعفر طالبيان شريف

روان شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر ایمان الله بیگدلی     

روان شناسي