به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش فعال سازي رفتاري كوتاه مدت بركاهش اضطراب امتحان وخودناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان دخترمقطع متوسطه اول شهرمشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم مريم حسن زاده

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/11/13    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر سكينه سلطاني كوهبناني   

روان شناسي کودکان استثنایی

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي

روان شناسی تربیتی

 

 

 

استاد داور

دكترابوالفضل غفاري

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترسعيد عبدخدايي  

روان شناسی تربیتی