به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي اثربخشي نقشه هاي ذهني درفرايند بازيابي اطلاعات دانشجويان تحصيلات تكميلي"

 

ارائه دهنده :

خانم عطيه باغستاني تجلي

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/11/17    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتراعظم صنعت جو  

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر حسن بهزادی

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

دكترحميدرضا جمالي مهمويي

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد داور

دكترمجتبي كفاشان

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترشعله ارسطوپور

علم اطلاعات و دانش شناسي